کنکور ارشد، ایا برای اسکیس نیاز،به بردن وسایل رسم هست؟