سلام
کسی از دوستان ترجمه فارسی Articulation Class را می داند؟ این بک اصطلاح برای سنجش میزان عایق بودن سقف است.