نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3
 1. Top | #1

  تاریخ عضویت
  Sep 2012
  شماره عضویت
  1825
  عنوان کاربر
  معمار
  میانگین پست در روز
  0.01
  محل سکونت
  net
  نوشته ها
  18
  تشکر
  14
  تشکر شده 26 بار در 15 ارسال

  محدودیت هایی مدیریت پروژه

  برنامهریزی ، تصمیمگیری در زمان حال برای آینده است . هر چه بتوان آینده را دقیقتر پیشبینی كرد و هر چه بتوان عوامل تاثیرگذار بر كار در آینده را بهتر شناخت و بهتر تحلیل نمود ، آنگاه میتوان انتظار برنامه موثرتر و كاراتری داشت . برنامهریزی در محیطی معنا مییابد كه در آن قیود و محدودیتهایی مطرح باشند ؛ اگر هیچ محدودیت و هیچ قیدی وجود نداشته باشد ، برنامهریزی بیمعناست . تصور نمایید در محیطی منابع بیپایان در دست باشند ، زمان تحویلی مشخص نشده باشد و كار را بتوان با هر كیفیتی تحویل داد ، در این محیط هر كس میتواند به هر شكلی رفتار كند و برنامهای نیاز ندارد .
  متاسفانه ، جهان پیرامون ما آمیختهای است از محدودیتهای گوناگون كه هر یك به شكلی اثر خود را بر كار میگذارند ؛ سازمانهایی پیشرو هستند كه بتوانند عوامل تاثیرگذار بر كار را شناسایی و بر اساس میزان تاثیر آنها بر كار خود ، برنامهای قوی تهیه نمایند و مهمتر از برنامهریزی ، تعهد كافی برای اجرای برنامه در خود ایجاد كنند . در این گام به تشریح محدودیتهای ششگانه پروژه میپردازیم :

  ▪محدودیت اول : بودجه

  بسیاری از پروژهها به حدی سریع پول جذب میكنند كه متوجه نمیشوید ! بودجه اولین محدودیت تمام پروژههای كوچك و بزرگ است . حتی در پروژههای فرهنگی كه افرادی بدون دریافت كارمزد برای انجام كار قدم پیش میگذارند نیز كمبود نفرات و کمبود اعتبار برای تهیه ملزومات ، محدودیت است . بودجهریزی پروژه ، از وظایف مهم برنامهریزان پروژه است و چگونگی تامین اعتبارات لازم برای پیشبرد اهداف پروژه از وظایف بسیار مشكل مدیران است ! بهخصوص در پروژههای بزرگ علاوه بر تامین اعتبارات برای فعالیتها ، چگونگی چینش فعالیتها و تعیین پیشنیازهای آنها برای انجام موثر كار با توجه به زمان احتمالی اخذ اعتبارات مالی مهم هستند . مثلا نمیتوان در یك سال كل زیرسازی یك بزرگراه را تمام كرد و بدون تهیه اعتبار برای روكش آسفالت آن ، منتظر رسیدن بودجه در سال بعد ماند ؛ باران و برف اثر مخربی بر روی زیرسازی خواهند گذاشت به گونهایكه بخشی از بودجه باید صرف مرمت زیرسازی شود . در چنین مواقعی میتوان بزرگراه را در قطعاتی مجزا به پایان رساند و قطعات را بهتدریج به یكدیگر متصل نمود . در فازبندی كار و تعیین اندازه بهینه محدوده هربخش ، بودجه و چگونگی تامین آن از مهمترین عوامل است . مدیران باید اطلاعات دقیق اخذ بودجه و چگونگی تعهد مالی تامینكنندگان را دریافت و در اختیار برنامهریزان قرار دهند و در مدت اجرای پروژه ، به دقت ، اخذ بودجه از منابع را پیگیری كنند .

  ▪محدودیت دوم : زمان

  زمان برای هیچكس صبر نمیكند ! به خصوص برای مدیر پروژهای كه باید ساختهاش را در زمان معینی تحویل دهد . برنامه پروژه به دلیل مشخص كردن زمانی برای تحویل كار ، به معنای ترسیم یك قید برای پروژه ، همواره یك محدودیت است . به خصوص در پروژههای به همپیوسته كه خروجیهای یكی به عنوان ابزار یا بخشی از محصول نهایی پروژه دیگر است ، فشار بر مدیران برای تحویل به موقع بیشتر است . در چنین مواقعی برنامه پروژه و منابع موردنیاز بر مبنای زمان از پیش تعیینشده ، تعیینمیشوند ؛ در صنعت اینگونه برنامهریزی را Pull System Planning گویند .
  محدودیت زمان ، در بازار رقابتی امروز به حدی است كه مدیریت موثر زمان ، بهعنوان ابزاری برای نجات سازمانها مطرح است . تفاوت بین پیشرو بودن و تقلیدكردن تنها در زمان اولین تحویل به بازار است !

  ▪محدودیت سوم : افراد

  میتوان با روشهای مختلف پول یا تجهیزات لازم برای اتمام پروژه را تامین كرد ، اما یافتن افراد خوب و كاری برای پروژه ، افرادی كه واقعا حلال مشكلات باشند ، بسیار دشوار است . برخی افراد بدون قیمت هستند و پیشرفت یك پروژه تنها به حضور آنان بستگی دارد ؛ جذب و استخدام افراد مناسب و از آن مهمتر نگاهداشتن آنها در تیم پروژه كار آسانی نیست و هنری است كه مدیران معدودی آن را دارا هستند .
  از سویی اختلافات بین افراد ، چه درون تیم پروژه و چه با افرادی خارج از آن ، امری همیشگیست و حلوفصل آنها از وظایف مهم مدیران است ؛ این اختلافات همیشگی هستند ولی باید با مدیریت مناسب آنها را در جهت رشد سیستم به كار انداخت .

  ▪محدودیت چهارم : محیط

  واقعیات محیطی بر پروژهها موثرند . تامین بودجه ، تعیین برنامه و چگونگی عملكرد افراد همگی از واقعیات محیط اجرای پروژه تاثیر میپذیرند . به عنوان مثال اعضای تیمی كه پروژهای را با موفقیت به اتمام رساندهاند ، ممكن است در پروژهای دیگر ناموفق باشند . ممكن است شرایط محیطی حتی آبوهوا بر كار افراد ، تجهیزات ، صحت برنامه و سایر پارامترها تاثیر گذارد . اغلب لازم است تا پس از مدتی كوتاه از كاركرد پروژه ، عمدتا بین پنج تا ده درصد پیشرفت پروژه ، بازبینی جامعی از چگونگی تامین بودجه ، برنامه و كاركرد افراد به عمل آید تا از انطباق كامل آنها اطمینان حاصل شود . معمولا در این مرحله تغییراتی در برنامهها و اعضای تیم پدید میآید چرا كه واقعیات محیط بهتر مشخص شده و مدیر و برنامهریزان پروژه میتوانند برای مقابله با آنها برنامهریزی كنند .

  ▪محدودیت پنجم : ابزار و تجهیزات

  در برنامهریزی هر پروژهای فرض میشود كه ابزار موردنیاز آن در زمان معین آماده میشود . بسته به نوع و اندازه پروژه ، ابزارهای متفاوت و گاهی خاص برای انجام كارها لازمند ؛ در صورت حاضربودن آنها و درستی كاركردشان ، یكی از الزامات پروژه برای تكمیل در زمان مقرر آمادهاست . اما تجهیزات ممكن است خراب شوند ، بشكنند یا همزمان در دو یا چند پروژه درگیر باشند . ابزار و وسایل ، هم به لحاظ هزینه و بار كاری و هم به لحاظ زمان تداركشان از جمله محدودیتهای مهم پروژه هستند كه باید در هنگام برنامهریزی توجه لازم را به آنها معطوف داشت . گاهی تهیه ابزار و تجهیزات و تجهیز كارگاه پروژه (Mobilization) خود یك پروژه بزرگ است ؛ درچنین مواقعی مدیر پروژه مادر باید تمام تمهیدات لازم را برای به موقع آمادهشدن تجهیزات و كارگاه و تنظیم همپوشانی فعالیتها به كار برد .

  ▪محدودیت ششم : اتفاقات غیرمنتظره (Force Major)

  نمیتوان رفتار طبیعت را به دقت پیشبینی كرد اما میتوان با توجه به دادههای پیشین و نگاهی به تاریخ اثر بلایای طبیعی را كم نمود . شروع كار زیرسازی باندپرواز فرودگاه در ابتدای فصل زمستان یا روكشكردن زمین خیس با آسفالت ، به نظر هر كس غیرمنطقی میرسد اما متاسفانه در هنگام برنامهریزی ممكن است نادیده گرفته شوند ؛ برنامه خوب برنامهای است که همه عوامل موثر بر خروجی را شناسایی کرده ، برای آنها چارهاندیشی کند . هزینههای بسیاری بهدلیل بیتوجهی به این نكات بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به پروژه یا استفادهكنندگان خروجیهای آن وارد میشود .
  دركنار این موارد قابل پیشبینی ممكن است گاهی اتفاقاتی درمسیر پروژه پیش بیایند . زلزله ، وقوعجنگ و تغییر ناگهانی قوانین از جمله این موارند ؛ هرچند نمیتوان چنین بلایایی را پیشبینی نمود اما برنامهریزان خوب باید راهكارهایی پیشبینی نمایند تا در صورت وقوع ، پروژه كمترین آسیب را از آنها ببیند . دستورالعملهای تغییر و بندهای فورسماژور در قراردادها از این مواردند ؛ به یاد داشته باشیم كه :
  همه چیز را نمیتوان پیشبینی نمود

 2. Top | #2

  تاریخ عضویت
  May 2017
  شماره عضویت
  12190
  عنوان کاربر
  عضو عادی
  میانگین پست در روز
  0.02
  محل سکونت
  تبریز
  نوشته ها
  15
  تشکر
  0
  تشکر شده 6 بار در 6 ارسال
  عالی بود مطالبتون
  [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید]، [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید] ، [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید] ، [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید] ، [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید]

 3. Top | #3

  تاریخ عضویت
  Jun 2017
  شماره عضویت
  12251
  عنوان کاربر
  عضو عادی
  میانگین پست در روز
  0.01
  محل سکونت
  جلال آل احمد
  نوشته ها
  8
  تشکر
  0
  تشکر شده 0 بار در 0 ارسال
  سلام
  فکر میکنم هر دو لینک زیر بتونه خیلی بهتون کمک کنه
  [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید]

  [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید]

  عاشقتونم VBIran ProVBIran Pro

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

VBIran Pro مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
طراحی شده توسط : وی بی ایران