بارندگی شب گذشته تهران موجب ورود آبهای رونده به مناطق مختلف زیر زمینی و نشست زمین در خیابان ولیعصر تهران شد.
VBIran Pro undefined
VBIran Pro

VBIran Pro undefined
VBIran Pro

VBIran Pro undefined
VBIran Pro

VBIran Pro undefined
VBIran Pro

VBIran Pro undefined
VBIran Pro

VBIran Pro

VBIran Pro undefined
VBIran Pro

VBIran Pro

VBIran Pro

VBIran Pro

VBIran Pro

VBIran Pro

VBIran Pro

VBIran Pro

VBIran Pro

VBIran Pro undefined
VBIran Pro
منبع: عکس: روح الله یزدانی